Letbaner.DK
 
Infrastrukturkommissionen og letbaner
Nyhed 00261  

Infrastrukturkommissionen og letbaner

Birgit Aagaard Svendsen, formand
Infrastrukturkommissionens formand,
Birgit Aagaard Svendsen

14.10.07
Infrastrukturkommissionen nævner letbaner til Århus samt overraskende Ring 2˝ i Københavns omegn.


OVERSKRIFTER:

Afrapportering ventes med spænding
Letbaner.DK på midtvejskonference
Alt for lidt miljø og kollektiv trafik
Både offentlig og privat investering nødvendig
Kommissionen arbejder
Hvad kan vi vente?
Hvad så med København?
Letbaner er "ny gammel teknologi"
Ring 2˝ blev nævnt - ikke Ring 3
Dansk Naturfredning føler sig overhørt
Vurdering


Afrapportering ventes med spænding

Så er det tæt på at Infrastrukturkommissionen skal afrapportere deres arbejde med en kommissionsrapport. Den skal efter planen komme her i oktober måned.

Det er ikke uden betydning hvad der kommer til at stå i rapporten, der skal danne grundlag for de næste 20-30 års investeringer i infrastruktur.

Det drejer sig dog kun om vej-, skibs- og kollektivtrafik, idet ledningsnet ikke er med i kommissoriet. Desuden har Transportministeriet dikteret at roadpricing og bompenge heller ikke skal bearbejdes som trafikale virkemidler.(?)

På Infrastrukturkommissionens midtvejskonference d. 22.08.07 fik man desuden indtryk af at miljøforhold, for eksempel CO2-udledning, ikke bliver betragtet som et centralt emne, og cykel- og fodgængerforhold blev slet ikke nævnt.

Det præsenterede materiale var faktisk så tyndt, at man dårligt kan forudsige noget om det endnelige resultat. Dette forhold blev da også fremhævet flere gange, især under spørgerunden hvor panelet kun ønskede generelle spørgsmål. Alligevel kom der flest konkrete spørgsmål.      Til oversigt - Til top

Letbaner.DK på midtvejskonference

Letbaner.dk spurgte generelt og fik (naturligvis) ingen konkrete svar. Dog udtrykte kommissions-formanden at "letbaner har fået en vis opmærksomhed".

Formanden takkede for bidraget fra Letbaner.DK, Trafikplan København med bemærkningen: "Det var faktisk meget skæg og spændende læsning".

Vi må håbe at kommissionen ikke synes at det bare er "skægt", at cirka 100 byer i Europa og USA med succes har åbnet nye letbanesystemer på kun 20 år.
Til oversigt - Til top

Alt for lidt miljø og kollektiv trafik

Nyhedsavisen skrev d. 21.09.07 at
"Miljøminister Connie Hedegaard (K) går nu i offensiven mod den såkaldte infrastrukturkommission, som rege-ringen selv har nedsat. Kommissionen har for lidt fokus på miljø og klima, mener hun. »Det er et problem, hvis vi får et stykke arbejde, der kun handler om motorveje og asfalt-kilometer,« siger Connie Hedegaard."

"Men ifølge miljøministeren er et større fokus på eksem-pelvis den kollektive trafik så vigtig, at kommissionen om nødvendigt må overskride deadline for også at komme med mere omfattende forslag på det område.

»Jeg mener, det er vanvittig vigtigt, at kommissionen også kommer med bud på, hvordan vi skal håndtere fremtidens kollektive transport. Også set i lyset af klimaforandringerne,« siger hun."    Til oversigt - Til top

Både offentlig og privat investering nødvendig

I Børsen skrev Kim Graugaard, Dansk Industri, og Ole Krog, HTS d. 24.09.07 om de omfattende investeringsbehov:

"Det er nødvendigt, at der ved siden af større statslige investeringer åbnes for privat kapital til udbygning og vedligeholdelse af infrastrukturen. Det er et effektivt instrument til at tilvejebringe øgede midler til etablering af nye infrastrukturprojekter og bidrage til en hurtigere udvikling af infrastrukturen, så den passer til fremtidens transportbehov.

Sker det ikke, vil trængsel og manglende kapacitet på infrastrukturen føre det danske samfund ud i en velfærdsmæssig blindgyde."

Denne udtalelse kom Kim Graugaard (medlem af Infra-strukturkommissionen) også med på midtvejskonferencen, men måtte gøre det for egen regning og risiko, da kommissionen officielt ikke har den holdning.      Til oversigt - Til top

Kommissionen arbejder

På midtvejskonferencen d. 22.08.07 gav kommissionen et første indblik i deres arbejde med at anbefale fremtidens trafikprojekter. Letbaner.DK var inviteret sammen med de organisationer, der havde leveret bidrag til arbejdet.

Midtvejskonferencen gav et interessant indtryk af en fordybelse i jernbanernes og især vejtrafikkens flaskehalse, - men helhedsindtrykket var meget diffust.

Men Intet var endnu besluttet, så tilhørerne måtte nøjes med en gennemgang af de foreløbigt generelle problematikker som kommissionen bearbejdede.      Til oversigt - Til top

Hvad kan vi vente?

Der blev lagt vægt på at der ikke kun skal etableres nye anlæg, men at den eksisterende infrastruktur nødvendigvis skal binges op til 'normal' vedligeholdelsesstandard. Her pegede man især på jernbanens spor og signalsystem, samt opgradering af de pressede vejforbindelser.

Kommissionen tog dog afstand til de helt store anlægsprojekter som f.eks. Kattegatbroen. Der vil sandsynligvis blive peget på flere mindre projekter frem for få store dyre anlæg.

Dette skal dog ikke tages som udtryk for at vi skal forvente letbaner anbefalet i det omfang, som Letbaner.DK mener er nødvendigt for at rette op på trafikproblematikken.

Kommissionen støtter dog Trafikstyrelsens forslag om letbaner i visse større byer i Danmark, nemlig i Aalborg, Århus og Odense.      Til oversigt - Til top

Hvad så med København?

København tilgodeses måske kun med letbane langs den ukendte Ring 2˝, samt mere metro og en masse vejprojekter.

Det er også sandsynligt at en langsgående havnetunnel i Københavns havn vil blive anbefalet, på trods af at den ikke aflaster indfaldsvejene, nærmere tvært imod. Tunnelprojektet har desuden en særdeles negativ miljøpåvirkning og en høj pris.

For hovedstaden kom Kim Graugaards to-siders indlæg nok nærmest kommissionens anbefalinger, hvoraf den ene side havde følgende overskrifter:

Elementer i den fremtidig indsats – modtagne forslag:

Udbygning af ringforbindelser:
- Østlig ringforbindelse
- Ring 5 Roskilde – Helsingør
- Havnetunnel
Udbygning af indfaldsveje

Udvikling af den kollektive trafik:
- Udvidelser af Metro Cityring med afgrænsninger (Brønshøj, Husum, Sydhavnen)
- Eventuelle udvidelser af S-togsnettet
- Letbanebetjening Lyngby-Husum-Rødovre-Avedøre
- Baneforbindelse København-Ringsted


Bortset fra én ny letbanelinie (ring 2˝), er der ikke meget miljømæssig nytænkning i disse forslag.
Til oversigt - Til top

Letbaner er "ny gammel teknologi"

Under Birgit Nørgaards indlæg om ny teknologi nævntes letbaner som et eksempel på "ny og gammel" teknologi. Det vil sige helt nyt i Danmark, men for længst indført i vores nabolande. Ellers drejede det sig mest om intilligent trafikstyring, der med elektroniske tavler og lyssignaler skal regulerer bilstrømmene mere effektivt.
Til oversigt - Til top

Ring 2˝ blev nævnt - ikke Ring 3

Midtvejskonferencen nævnte kun letbaneprojekter overfladisk. Århus letbane blev nævnt som et godt projekt, men til København blev der kun nævnt én letbanelinie, nemlig den alternative tværlinie Ring 2˝: Lyngby-Gladsaxe-Husum-Rødovre-Hvidovre-Avedøre.

Det virker overraskende fordi de fleste eksperter ellers er enige om at den mest trængende linie er Ring 3. Flere rapporter dokumenterer at den vil kunne aflaste både Ringvej 3 og motorringvejen. Desuden står både politiske og erhvervsøkonomiske interesser langt stærkere bag ønsket om denne linieføring's realisering.
Til oversigt - Til top

Dansk Naturfredning føler sig overhørt

Miljøforhold havde en bemærkelseværdig lav prioritet i fremlæggelsen, og cykeltrafik blev stort set ikke nævnt. Arbejdet virkede meget præget af teknologiske løsninger.

Når det drejede sig om miljø, udledning af drivhusgasser (CO2) og støjreduktion var profilen knapt så klar. Dansk Naturfredningsforening (DN)'s repræsentant har da også på et tidspunkt overvejet at forlade kommissionen, men valgte dog at blive. DN har beskrevet et sommermøde således:

"Den 20. juni holdt Infrastrukturkommissionen det 6. møde. Desværre mangler der stadig en del relevant materiale. Især er der store mangler på natur, klima og miljøområdet, og sammenhængen mellem forskellige transportudviklinger og effekten er ikke bragt til veje.
Der er endnu heller ikke udarbejdet materiale om forskellige scenarier. På mødet blev der diskuteret forskellige visioner for transportområdet. Visionerne blev udarbejdet i grupper, og natur og miljøområdet fik ikke særlig stor opmærksomhed, da flere i kommissionen mener, at virkemidler på dette område ligger udenfor kommissionens område."      Til oversigt - Til top

Vurdering

På konferencen kom det frem at virkemidler som roadpricing og bompenge var defineret som "uden for kommissoriet" af Transportministeriet. Desuden er der tydelige indikatorer på at miljøforhold så som støj, røg og især CO2 ikke har den fornødne bevågenhed. Begrænsninger der kan vise sig endog meget skadelige for det endlige resultats brugbarhed.

Der bør forventes et resultat, der klart peger mod en fuldstændig opfyldelse af Danmarks internationalt anerkendte målsætninger for nedbringelse af CO2-udslippet. Det skal samtidig være en løsning, som kan tilgodese udviklingen i transportbehovet.

Hvis det viser sig ikke at kunne opfyldes, vil det blive vanskeligt at betegne rapporten som dækkende for fremtidens reelle trafikbehov.      Til oversigt - Til top

/Helge Bay


Relaterede nyheder:

Forsker: Mange letbanemuligheder

Trafikforsker til Letbaner.DK: Ring 2˝ og flere andre mulige letbaner i København er bedre end Ring 3 projektet. (09.11.07)

DN overvejer at forlade infrastrukturkommissionen

Står DN alene om at styrke miljøforhold i infrastrukturkommissionen? (29.05.07)

Erhvervsledere prioriterer letbane

Ring 3 Letbanen har en meget høj prioritet, viste et flot og energisk ErhvervsTopmøde. (30.04.07).

Infrastrukturkommissionen

Infrastrukturkommissionen består af forskere inden for transport og økonomi samt transportorganisationer og erhverv. (06.11.06).

Rapport om fremtidens transport

Center for Trafik og Transport har udarbejdet en rapport "Fremtidssce-narier for Transport i Danmark". (05.10.06)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   
 

"Der bør forventes et resultat, der klart peger mod en fuldstændig opfyldelse af Danmarks interna-tionalt anerkendte målsætninger for nedbringelse af CO2-udslippet.

Det skal samtidig være en løsning, som kan tilgodese udviklingen i transportbehovet."

/Helge Bay

 
 

Læs mere her:

Holst ønsker mere kollektiv trafik.
(DR d. 17.10.07)
Flere dør af trafikken end i trafikken.
(JP d. 17.10.07)
Danske bilister udleder mere og mere CO2.
(Ingeniøren 17.10.07)
Dræbertal fra bil-os er vildt overdrevne.
(Ingeniøren 17.10.07)
Trafikken skyld i mest CO2-udslip.
(TV2 d. 16.10.07)
Elektronik på vejene kan skære 14 procent af bilkøerne.
(Ingeniøren 15.10.07)
Manglende infrastruktur truer velfærden.
(Børsen d. 24.09.07)
Connie H. og Venstre uenige om trafikplan.
(Nyhedsavisen 21.09.07)
Infrastrukturkommis-sion afviser roadpricing
(JP d. 27.08.07)
Skal hovedstadens veje gå i ring eller helt i stå? (Berlingske 25.08.07)
Drop Kattegatbro og jyske motorveje
(JP d. 24.08.07)
Kommission mangler miljøforslag
(JP d. 24.08.07)
Cyklister føler sig overset i kommission (Berlingske 23.08.07)
Flere veje rundt om København. (Berlingske 23.08.07)
Betalingsmotorveje:
En ussel forretning for samfundet

(Ingeniøren 23.08.07)
Kommission: Ikke et ord om roadpricing (Ingeniøren 22.08.07)
København snupper trafikinvesteringer.
(DR d. 22.08.07)
Østjylland og København snupper trafikinveste-ringer.
(Jyske Vestk. 22.08.07)

 

Trafikplan København
Læs bl.a. Trafikplan København her
     

og andre publikationer 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 24.01.08