Letbaner.DK
 
Ny regional udviklingsplan
Nyhed 00286  

Ny regional udviklingsplan i Hovedstaden


Orange linier er forslag til letbaner,
Blå linier er regionale buslinier.

 
06.04.08
Region Hovedstaden anbefaler Ring 3 letbanen og foreslår yderligere to letbaner ind til København, men der indgår også en havnetunnel.

Region Hovedstaden har sendt sin første Regionale Udviklingsplan i høring hvor især trafik er i fokus. Derfor afholdes en række debatmøder om planen i regionen.

Debatmøder

Møderne finder sted d. 08.04.08 i København, d. 28.04.08 i Brøndby og sidst d. 05.05.08 i Hillerød.

Mødeformen er anderledes og engagerende på en spændende måde. Diskussioner ved bordene vil forløbe over fire debatrunder. Hver debatrunde efterfølges af en elektronisk afstemning, som viser hvad forsamlingen mener. For at hjælpe processen sidder der en neutral politiker som ordstyrer ved hver af debatmødets ottemandsborde.

"Debatmøderne ligger i naturlig forlængelse af den dialog-baserede tilgang, som har kendetegnet hele processen omkring den regionale udviklingsplans tilblivelse," siger regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen.

Vi har herunder plukket i nogen afsnit om bytrafik:

Hvad ønsker Regionen?

Trængslen i hovedstadsregionen skal nedbringes væsentligt gennem en markant og sammenhængende udbygning af det kollektive trafiksystem, regionens hovedtrafikårer og de regionale cykelstier.

Infrastrukturkommissionens analyser viser, at trafikmængderne og trængslen i år 2030 vil medføre en markant nedsat mobilitet især i hovedstadsregionen.

Udfordringen for hovedstadsregionen bliver derfor at sikre mobilitet for alle borgere, uanset hvorfra og hvortil de skal, og uanset indkomst, samtidig med at vi mindsker presset på miljøet.

I følge Region Hovedstad skal dette løses ad to spor:

En markant satsning på kollektiv trafik der hvor behovet og presset på miljøet er størst, det vil sige i den tættere bebyggede del af regionen

En udbygning af vejnettet på de hovedtrafikårer, hvor behovet er størst, og hvor det er den bedste løsning, det vil sige de store ring- og indfaldsveje.

Trafik ud og ind af regionen

Men regionens trafikudfordringer er ikke kun et spørgsmål om tilgængeligheden internt i regionen, det er også et spørgsmål om at komme ind og ud af regionen.

Trafik og trængsel i de centrale bydele af Hovedstadsregionen og særligt København, har hidtil haft en relativ høj grad af fremkommelighed og en relativ høj gennemsnitsrejsehastighed sammenlignet med en række andre europæiske hovedstæder. Det på trods af, at vi kører længere i bil og mindre med kollektiv trafik end i andre europæiske hovedstæder. Langt den største del af den samlede transport foregår i bil (82 %), og brugen af bil er vokset på bekostning af den kollektive trafik i de sidste 10 år. Samtidig er hovedstaden speciel sammenlignet med andre storbyer, da ca. 40 % af rejser med mål i det indre København foregår på cykel eller til fods.

De mange cyklister og især den stigende biltrafik lægger pres på infrastrukturen. Forsinkelser udgjorde 29 % af den samlede rejsetid i morgenspidstimen i København. Bilernes gennemsnitlige hastighed er inde i København faldet fra 33 km/t til 27 km/t fra 1995 til 2005, svarende til et fald på 20 %.

Trængslen kalder på nye løsninger, som tager højde for situationen både i storbyen og omegnen, og samtidig sikrer den gennemgående trafik. Der er derfor behov for at udbygge infrastrukturen. Især den kollektive trafik, som giver yderligere kapacitet og kan afhjælpe trængslen.

Illustration fra Udviklingsplan

Regionens Løsningsforslag

Satsning på kollektiv trafik, som en løsning på trængselsproblemer, kan ske ved at gøre den kollektive trafik mere attraktiv på forskellige måder. Der er et stort behov for at fortsætte med at udbygge de skinnebårne kollektive trafikløsninger. Det kan være en videreudbygning af et letbane-system med nye trafiklinier og tilsvarende en udbygning med nye trafiklinier til metro-systemet.

Andre virkemidler kan være at begrænse væksten i vejtrafikken eller sprede den bedre hen over døgnet. Det kan være adfærdsregulerende virkemidler, fx gennem økonomiske incitamenter, etablering af miljøzoner, og det kan være gennem parkeringspolitikken.

Herudover kan anvendelsen af det eksisterende vejnet for både biler og busser optimeres via Intelligente Transport Systemer (ITS), som fx rutevejledning, dynamiske informationssystemer og hastighedsstyring, grønne bølger for udrykningskøretøjer etc.

Endelig er det vigtigt at videreudvikle cykeltransporten i regionen.

Skal vi have økonomiske virkemidler til at styre trafikudviklingen?

Vi bruger i Danmark og i hovedstadsregionen allerede i dag en lang række økonomiske virkemidler til at påvirke den trafikale udvikling i den ene eller anden retning.

På det nationale niveau:

afgifter på biler og brændstoffer
kørselsfradrag og -godtgørelse
brugerbetaling på de store broer
tilskud til nationale og regionale jernbaner
andre afgifter med forskellige formål, fx en vejbenyttelsesafgift for lastbiler

På det regionale/lokale niveau:

tilskud til kollektiv trafik, busser og lokalbaner
opkrævning af parkeringsafgifter

Det kan altså konstateres, at vores trafikale udvikling allerede i dag påvirkes af adskillige økonomiske virkemidler. Men set i en sammenhæng er der tale om virkemidler, som tydeligt trækker i mange forskellige retninger, og som bestemt ikke understøtter én bestemt strategisk udvikling.

Der er behov for markante investeringer i hovedstadsregionens trafikale infrastruktur, både på vej og bane.

Derfor hvis der foretages omlægning af de økonomiske virkemidler, bør et evt. merprovenu, der stammer fra regionen, udelukkende anvendes til tilsvarende trafikale nyinvesteringer i hovedstadsregionen.

Samtidig er det afgørende, at nyinvesteringer både i Danmark som helhed og i hovedstadsregionen prioriteres efter, hvor de giver størst samfundsmæssig værdi.

(Et uddrag af Region Hovedstadens Udviklingsplan)

Regional Udviklingsplan
Fra udviklingsplanens forside

/HB

 


Relaterede nyheder:

Konference om Hovedstadens trafik

Fredag den 30.11.07 afholdt Region Hovedstaden en infrastruktur konference på Børsen. (09.12.07)

Erhvervsledere prioriterer letbane

Ring 3 Letbanen har en meget høj prioritet, viste et flot og energisk ErhvervsTopmøde. (30.04.07).
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   

Kortet viser - hvordan et fremtidigt kollektivt trafiknet kan se ud. Det eksisterende net er udbygget med letbaner, ny S-togs linie og nye overhalingsspor på det centrale S-tog net, direkte busser langs motorveje til Region Sjælland og ny aflastningsbanegård for Hovedbanen.

/Region Hovedstaden

 
 
Region Hovedstaden, logo
Region Hovedstadens Udviklingsplan
2008, se side 51

 
 
 

Læs mere her:

111 stemte om regionale udviklingsplan.
(Erhversbladet 11.04.08)
Fremtidens hovedstad til debat (i Axelborg)
(Folkebladet 09.04.08)
Fremtidens hovedstad til debat.
(Allerødnyt 04.04.08)
Tre debatmøder om forslag til udviklingsplan
(Tekno.dk 02.04.08)
Trafikken skal køre derudad.
(Allerødnyt 21.03.08)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Link opdat. 23.03.13