Letbaner.DK
 
Cityring forøger ikke samlet kapacitet
Nyhed 00131  

Cityring forøger ikke samlet kapacitet

Drifts- og vedligeholdelsescenter på Vestamager, foto: Helge Bay 16.12.05
Københavns kollektive trafik fordyres
med en kvart milliard kr. om året
uden kapacitetsforbedringer,
der kan tiltrække bilister.

Metrocityringen kan reelt ikke erstatte busliniernes vigtig rolle i bydele og lokalsamfund. Cityringen underminerer i stedet bussernes passagergrundlag - og den samlede kollektivtrafik fordyres med en kvart milliard om året, uden at det giver et reelt alternativ til bilisterne, skriver Jyllandsposten i to artikler.

Cityringen kan ikke erstatte buslinier

Cityringen tager nogen af buspassagererne, mens dem der ikke skal til eller fra en metrostation, må tage til takke med dårligere betjening. Busliniernes økonomi og rolle som fødelinier for Cityringen, bliver dermed truet af Cityringen selv.

Mange bydele i København og Frederiksberg, samt især omegnskommunerne, vil efter cityringens åbning stadig skulle tilbydes busbetjening med A- og S-busser langs de store indfaldsveje. Ellers tvinges de sidste bus-pendlere ind i bilkøerne, hvis de har råd - og resten må gå.

Hele grundlaget for valget af en cityring synes at smuldre med oplysningerne om - at det dyre projekt ikke hjælper på indfaldsvejenes køer og - at busdriftens økonomi undermineres. Grundlaget byggede på en tese fra Projekt Basisnet fra 1999 om at Cityringen, med det store passagerunderlag, også ville være den trafikalt rigtige linieføring at starte med. Dette synes dog ikke at være tilfældet.

Kollektiv trafik 250 mio. kr. dyrere om året uden forøget kapacitet

"Hvis den kollektive trafik ikke skal forringes i København, venter der skatteborgerne i hele landet en ekstraregning på en kvart mia. kr. om året." skriver Jyllandsposten og fortsætter.

"Det er der to årsager til: For det første får Metroen i 2007 en større andel af de samlede billetindtægter i hovedstadsområdet. Det koster DSB S-tog 110 mio. kr. om året, og det hul skal alle skatteborgere i landet formentlig være med til at fylde op.
For det andet gør den kommende cityring busdriften i hovedstadsområdet ca. 140 mio. kr. dyrere om året.

»Man har lagt cityringen, hvor der er mange passagerer og dermed god økonomi i busserne i dag. Når cityringen kommer, bliver bussernes samlede økonomi ringere.
Derfor venter der primært Københavns og Frederiksberg kommuner en merudgift, hvis det nuværende serviceniveau skal opretholdes,« forklarer Eskil Thuesen, kontorchef i økonomiforvaltningen i Københavns Kommune" - skriver Jyllandsposten d. 13.12.05.

Metroplanerne kan ikke dække behovet

"EFTER ÅBNINGEN af første Metro-etape har Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) nedlagt 18 buslinjer og som følge af de manglende indtægter været tvunget til at hæve billetpriserne 30 pct. Busserne har mistet 34,3 mio. passagerer siden 2001."

"ÅRSAGEN ER meget klar. Eftersom den kollektive trafik fortsat ikke er af en kvalitet, som kan lokke bilisterne ombord i større omfang, og Metroen derudover fortsat har en begrænset udbredelse i hovedstadsområdet, vil Metroen i store træk kun tiltrække buskunder, som i en vis udstrækning opnår kvalitets- og serviceforbedring.
Busdriften i områder på afstand af Metroen bliver dårligere betjent, fordi HUR er tvunget til at tynde ud i ruterne på grund af indtægtstabet."

"DET TRAFIKALE SKISMA bringer i erindring, at det er upraktisk grænsende til det idiotiske, at hovedstadens kollektive trafik fortsat består af tre forskellige selskaber, som ledes og drives hver for sig.
En fusion vil ganske vist ikke fjerne de økonomiske problemer, men en bedre planlægning ville utvivlsomt mildne dem, hvis selskaberne servicemæssigt spillede bedre sammen", skriver Jyllandsposten i lederen d. 15.12.05.

Letbaner skaber sammenhæng

Den kollektive overfladetrafik har stor betydning for det samlede trafiknets sammenhæng og i udlandet erstattes de mest benyttede buslinier med letbaner. Letbaner kan nemlig, i modsætning til metro, erstatte buslinier og nedbringe biltrafikken samtidig. Nogen af årsagerne er at hastighed og komfort er meget højere end med bus, de er let tilgængelige og stopper oftere hvilket giver kortere gangafstande.

Også den planlagte tværforbindelse langs Ring 3 vil aflaste trafikken på indfaldsveje og S-baner: "Generelt er det vurderingen, at den kommende metrocityring ikke aflaster den radiale trafik til og fra centrum. Men det vil en letbane langs Ring 3 gøre." skriver HUR-bladet 'Ligeud' i nummer 4/05.

Radiale letbaner kan erstatte A- og S-buslinier

Bygger man i stedet letbanelinier langs de store indfaldsveje til København vil trafikkøerne kunne aflastes markant - og metro, lokalbusser og S-tog vil blive suppleret fornuftigt uden dyre tunnelanlæg.

Dette understreges også i pressen af trafikforsker på DTU d. 06.12.05 således:

"En cityring løser et internt transportbehov i København, men den aflaster ikke S-tog eller fjerntog, og den er ikke til meget glæde for forstæderne, siger Alex Landex.

Han savner en overordnet plan for trafikken i hele hovedstadsområdet i stedet for kostbare hovsaløsninger som for eksempel cityringen", skriver DR d. 06.12.05.

/HB


Relaterede artikler:

Skarp kritik af Cityringens beslutningsgrundlag - 08.12.05
Forskere: Smertegrænsen er nu nået - 30.10.05

Læs artikel fra DR d. 06.12.05:
Cityring mindsker ikke trængsel i København

Læs flot artikel i HUR-bladet Ligeud 4/05:
Letbane på tværs baner vej til centrum (s. 30-31)

Fra Jyllands-Postens arkiv:

Læs lederen: 'Forbundne kar' d. 15.12.05
- Søgeord: forbundne kar

Læs 'Metro gør den kollektive trafik 250 mio. kr. dyrere' d. 13.12.05
- Søgeord: Metro gør 250 mio


Til top

 

 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 21.12.05