Letbaner.DK
 
Lokalbanernes perspektiver
Nyhed 00361  

LINT41 i Holbæk d. 27.11.07.
Foto: Helge Bay
Lokalbanetog Lint41 på Holbæk station

 

Udviklingsperspektiver for lokalbaner

Af Anders Kaas, Associeret Professor ved DTU Transport

 
29.12.09
Der er mange muligheder for at forbedre lokalbanetrafikken mener Anders Kaas.

Rejser med lokalbaner indgår ofte i et samspil med øvrige kollektive transportformer som f.eks. busser og regional-/fjerntog. Koordineringen af disse har derfor stor betydning for opnåelse af en attraktiv lokalbanedrift.

Nordjylland

I Nordjylland tager opdelingen af banetrafikken sit afsæt i historiske forhold med statslige jernbaner og privatbaner. DSB er således operatør mellem Aalborg og Frederikshavn, mens Nordjyske Jernbaner er operatør på Hirtshalsbanen og Skagensbanen, som tidligere var to separate privatbaneselskaber.

I fremtiden er denne relativ skarpe opdeling måske ikke den mest optimale set ud fra et passager- og driftsmæssigt synspunkt. Dette skyldes, at der i dag stort set ikke er en driftsmæssig sammenknytning af trafikken mellem Hirtshalsbanen og Skagensbanen, mens DSB derimod betjener små stationer mellem Hjørring og Frederikshavn med fjerntog.

Det vil derfor være oplagt at undersøge muligheden for et hurtigere fjerntogssystem i Nordjylland, der kun standser på de store stationer som Aalborg, Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn.

Den regionale/lokale banetrafik kunne derimod betjenes af et sammenhængende system, der er direkte tilknyttet Aalborg og evt. integreret i det nuværende Aalborg nærbanesystem.

Forslag til udvikling af lokalbaner
Grafik: Helge Bay
Forslag til udvikling af nær- og lokalbanetrafik Nordjylland

 

Vestjylland

I Vestjylland gør den skarpe historiske opdeling mellem statsbaner og privatbaner sig ligeledes gældende. Det betyder, at lokalbanerne i dag ikke tilbyder direkte tog til regionernes storbyer Esbjerg og Holstebro, men derimod kræver togskifte i de mindre bysamfund Varde og Vemb.

Eftersom mange pendlere rejser til/fra de store byer, hvor uddannelsessteder og arbejdspladser primært er koncentreret, vil direkte tog kunne afkorte rejsetiden for mange rejsende og dermed øge attraktiviteten for at vælge toget som transportmiddel.

Østjylland

I Århus pågår der en VVM proces forud for etableringen af letbaner. I den forbindelse er det planen, at Odderbanen og Grenaabanen bliver integrerede dele af den første letbaneetape. På sigt er det planen, at der i Århus-området skal etableres et større sammenhængende letbanenet, som skal tilsikre en effektiv lokal skinnebåren trafik i Århus og omegn.

Sjælland

Øst for Storebælt synes der umiddelbart at være mange interessante udviklingsperspektiver efter der er truffet beslutning om at anlægge en ny bane mellem København og Ringsted (via Køge) og at etablere dobbeltspor på Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød. Det vil skabe muligheden for et mere sammenhængende lokalbanesystem på Sjælland.

Østbanen på Stevns vil f.eks. kunne forlænges til Nordvestbanen med Holbæk som endestation, evt. fortsætte helt til Kalundborg, der herved ville blive betjent af lette lokalbanetog frem for de relative tunge dieseltrukne lokomotiver, som sjældent har en høj belægningsgrad, men til gengæld har et relativt stort CO2- udslip.

Herved vil der være dannet en Øst-Vest akse på Sjælland. Der vil ligeledes være mulighed for en sammenhængende Nord-Syd akse fra Nykøbing Sj. til Slagelse.

Nord-Syd-systemet kunne evt. forlænges helt til Næstved, såfremt Slagelse - Næstvedbanen blev genåbnet. Dette vil kunne tilsikre en god kollektiv trafikbetjening mellem to af Region Sjællands tre største byer, hvor der i dag er meget pendling, som dog i overvejende grad sker i bil.

Endvidere vil der med en genåbning af Slagelse-Næstvedbanen kunne skabes en genvej mellem Sydsjælland/Falster og Fyn/Jylland med direkte landsdelstog. Disse direkte landsdelstog vil kunne afkorte rejsetiden mellem Sydsjælland og Fyn/Jylland væsentligt sammenlignet med dagens køreplan.

Med en åbning af Slagelse-Næstvedbanen ville banen ligeledes på sigt kunne betjene godstrafik til/fra en evt. kommende storhavn i Stigsnæs ved at modernisere dele af banen mellem Dalmose og Skælskør og etablere en mindre forgrening fra denne bane til Stigsnæs Havn.

Forslag til udvikling af lokalbaner
Grafik: Helge Bay
Mulig udvikling af lokalbanetrafikken på Sjælland, som kan
skabe nye korridorer øst/vest og nord/syd (orange linjer).
Hvide linjer viser ny bane København-Køge-Ringsted.

 

Lolland

Lollandsbanen har tidligere haft direkte togforbindelser til/fra København H, hvilket var en service som flere pendlere nød godt af. Behovet for en sådan forbindelse synes ikke at være blevet mindre, da mange vælger at bosætte sig forholdsvis langt fra deres arbejdsplads i områder, hvor boligpriserne er relativ lave.

Gedserbanen

De lette togsæt på Lollandsbanen kunne endvidere levere en daglig (eller flere) togforbindelser til Gedser i stedet for nedlæggelsen af banen d. 13.12.09.

Det blev besluttet at indstille togdriften til Gedser efter beslutningen om en bro over Femernbælt. Samfundene på Sydfalster kunne dog godt bruge en lokaltogsforbindelse for at give egnen et tiltrængt løft.

TØF konference

Nogle af ovenstående emner blev gennemgået på Transport Økonomisk Forenings (TØF) årlige konference om kollektiv trafik i Korsør d. 09.10.08.

/Anders Kaas

 


Relaterede nyheder:

Gedserbanen lukker og slukker

Lørdag d. 12.12.09 kørte DSB sin sidste tur på Gedserbanen og lukkede dermed Gedser bys sidste chance. (13.12.09)

Forslag om letbane i Slagelse

I Slagelse kommune har politikerne støvet en 13 år gammel bybaneplan af. (08.07.09)

Kollektiv Trafik Konferencen

Transportøkonomisk Forening afholder årskonference om regional og lokal kollektiv trafik d. 9.-10. oktober i Korsør. (03.10.08)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   

Nogle af disse emner blev gennemgået på TØF's årlige konference om kollektiv trafik i Korsør sidste år. 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 30.12.09