Letbaner.DK
 
Forslag om statsstøtte til letbane
Nyhed 00217  

Forslag om statsstøtte til letbane

Letbanetog i Århus 
Grafik © Flemming Berg Olsen

 
11.01.07
Forslag fra SF til folketingsbeslutning om etablering af et letbanesystem i Århus.

"Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af første halvår 2007 at indlede forhandlinger med de lokale myndigheder i Århus om etablering af et letbanesystem i byen med en statslig medfinansiering af anlægsudgifterne på ikke under 500 mio. kr." foreslår SF.

Forslaget blev fremsat d. 09.01.07 af Morten Homann (SF), Poul Henrik Hedeboe (SF) og Ole Sohn (SF).

Partier, der repræsenterer et flertal i Folketinget, har offentligt givet tilsagn om, at staten bør yde mindst 500 millioner kr. til projektet.

Forslaget indeholder tre elementer

· En konstatering af, at et letbanesystem i Århus er et rigtigt og nødvendigt projekt, og af, at det er en opgave, der både er et lokalt og et statsligt ansvar.

· Der afsættes et beløb på minimum 500 mio. kr. – men efter SF’s vurdering og afhængigt af det konkrete projekt gerne væsentligt mere – til statslig medfinansiering af et letbanesystem i Århus.

· Regeringen forpligtes til snarest muligt at indlede drøftelser med Århus Kommune om den konkrete udformning af letbanesystemet.

Ikke kun i Århus

Forslaget nøjes ikke med at focusere på Århus letbane. I bemærkningerne trækkes den internationale udvikling med nye letbaner op med henvisning til at også København kunne bruge nogen letbaner:

"Århus er ikke det eneste sted i landet, hvor det vil være hensigtsmæssigt at indføre et letbanesystem. Særlig har der været en række konkrete forslag til etablering af letbaner i hovedstadsområdet, som vil kunne styrke den kollektive trafik væsentligt. Det er forslagsstillernes håb, at etableringen af en århusiansk letbane og erfaringerne herfra vil kunne bane vejen for yderligere udbygning af denne trafikform."

Den foretrukne model

I bemærkningerne præciserer partiet sine tanker således:

"SF stiller sig ikke tilfreds med en discountmodel for letbaner, hvor der blot køres med sporvognsmateriel på eksisterende jernbaner. Århus har brug for mere kollektiv trafik på skinner – ikke bare at flytte rundt på den eksisterende. Derfor ønsker SF en stærkere udbygning med letbaner end i den minimale model, som Århus Kommune har fremlagt sammen med Århus Amt.

Det er også afgørende for SF, at letbanesystemet kædes hensigtsmæssigt sammen med det øvrige banenet i regionen, herunder Grenåbanen, Odderbanen og nærbanen mod Skanderborg.

SF foreslår derfor en samlet finansieringsplan for etableringen af sporveje i Århus således:

· Halv statslig finansiering og halv kommunal finansiering af anlægsudgifterne.

· Den statslige finansiering tages fra trafikforligets reservepulje.

· Der ydes statslån til den kommunale del af finansieringen.

· Lån til projektet fragår ikke kommunens låneramme, og der skal ikke deponeres for lånet.

· Anlægsprojektet fritages for moms.

Det skal understreges, at dette alene er SF’s oplæg til de videre drøftelser om letbaneudbygningen. Det foreliggende forslag lægger sig ikke fast på, hvilken model der skal vælges."

Læs hele forslaget med bemærkninger på www.folketinget.dk

/HB


Relaterede nyheder:

Århus letbane har fået blåt stempel

Trafikaftalen har givet Århus en VVM-analyse og et begrundet håb om støtte til det videre projekt. (30.10.06).

Politikere på letbane-studietur

Århusborgmester og Peter Thyssen inviterede Folketingets Trafikudvalg med på studietur til Kassel (03.10.06)

Århus skal have moderne letbaner

Både Århus Byråd og Århus Amt er fast besluttet på at forbedre den kollektive trafik med letbaner. (01.09.06)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
 

Læs mere her:

Forslag til folketingsbeslutning
(Folketing 09.01.07)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold