Letbaner.DK
 
Letbanespor
Forside > Hvad er letbaner > Letbanespor  

Sporkryds i Amsterdam
Sporkryds i Amsterdam. Foto: Helge Bay

 

Letbanespor

Letbanespor er stort set jernbanespor tilpasset de omgivelser og vogne de skal bruges af. Letbaner har mindre hjul og kan køre i skarpe kurver og stigninger. I gader anvendes rilleskinner således at der kan laves en plan overflade.

De fleste letbaner og sporvogne kører med europæisk standardsporvidde på 1435 mm, men i Tyskland og Schweiz findes flere systemer, der anvender meterspor (sporvidde 1000 mm).
(Læs mere under Teknisk set).

Egen lukket tracé

Uden for byer og hvor der er god plads, kan sporene anlægges som en jernbane med sveller og skærver. På eget lukket tracé er det ikke meningen at man må krydse banen. Letbanen kan her køre med maximalhastighed. Treacétypen kan anlægges som ny bane, på nedlagte baner, på højbane eller til nød i tunnel.

Ligger der en ubenyttet stribe jord inde i byen kan den måske også anvendes som eget lukket tracé.

Egen åbent tracé

I bymiljøer anlægges letbaner hovedsalig i den eksisterende infrastruktur, dvs. i et reserveret areal midt på gade eller vej. Sporene er rillespor med belægning imellem. Belægningen kan bestå af beton, asfalt, brosten eller græsarmeringssten.

Tracétypen kan indpasses fleksibelt i eksisterende gader og veje på et areal, der svarer til to bilbaner.

Letbaner kan også anlægges i såkaldte miljøgader eller kollektivgader, der samtidig kan fungerer som gågade eller cykel- og busgade. Denne løsning praktiseres en hel del steder, f.eks i Zürich, Amsterdam, Erfurt og Kassel.

Herunder er nøjere beskrevet nogen af de forskellige måder letbaner kan anlægges på.


Eget lukket tracé (jernbane)

I eget lukket tracé er baneanlægget meget lig med en jernbane. Banen er ikke egnet til at passere, men den behøver ikke at være indhegnet definitivt, som f.eks. en metro kræver.

I eget lukket tracé anlægges skinner traditionelt på sveller i skærver eller støbes i betonunderlag. Letbanetracéen kan ligge for sig selv, langs med vej eller midt i vej. Ved anlæg i en vejmidte skal det dog være muligt at redningsfolk at passere sporene ved f.eks. uheld eller ulykker på vejen. Letbaner kan på eget lukket tracé opnå maksimalhastighed på 80-110 km/t.

Eget åbent tracé (reserveret bane)

I eget åbent tracé er letbanen stadig adskilt fra biltrafikken, men fodgængere kan passere sporet.

Busser kan også benytte letbanens sporareal ligesom udrykningskøretøjer kan vælge at benytte sporarealet.

Afgrænsning fra bilbanerne består af enten vejstriber, kantsten, lave stolper eller betonkegler alt efter hvor sikker man vil være på at biler ikke kører op på letbanesporet.

Pladsen til letbanen skaffes primært ved inddragelse af gadeparkering i begge sider af vejen. Dermed kan der i de fleste hovedgader også være plads til én bilbane, cykelsti og fortov i hver retning. Dog er det klogt at forhindre den gennemkørende trafik på f.eks. Københavns brogader. På kortere stræk er der heller ikke plads til separate bilbaner. Her må der vælges om man vil lade lokaltrafik køre i letbanearealet eller kun lade varevogne køre på bestemte tider af døgnet.

Miljøgader

Letbanen køre her i et gågadelignende miljø hvor fodgængere og letbane deler gadearealet. Gadetypen med letbaner er blevet en meget populær i mange europæiske storbyer hvor også pladser indgår i det bilfrie område. Her oplever man et lavere støj- og stressniveau, da utrygheden og luftforurening fra den tætte biltrafik er væk. Dog er der en let forhøjet risiko for personpåkørsel, men erfaringerne viser at det sker sjældent p.gr.a. letbanens lave fart, forudsigelige kørsel og gode bremseevne. Letbanen kører her med 10-20 km/t.

Kollektivgade

På visse centrale strækninger kan anlægges kollektivgader, hvor den gennemkørende bilkørsel omledes. Midt i gaden anlægges en kollektiv tracé til letbane og busser. Desuden adskilte cykelstier og brede fortove på hver side. På bestemte tidspunkter tillades varelevering fra biler på de brede fortove. Letbanen kører her 30-40 km/t.

Samfærdsel med biltrafik

Hvor pladsforholdene ikke tillader adskilt færdsel fordi det ikke er forsvarligt at omlede vejtrafikken, kan man lade letbanen køre i samfærdsel med vejtrafikken på en kort strækning med stopforbud.

Denne anlægsform anvendes ofte i Europa på centrale afsnit, hvor der ikke kan findes alternative veje for biltrafikken. Letbanen bidrager her til et roligere gademiljø hvor trafikstøjen mindskes uden at færdsel forhindres. Letbanen kører her med samme hastighed som vejtrafikken (40-50 km/t).

Samfærdsel med begrænset biltrafik

Hvis der kun er en begrænset biltrafik som f.eks. på en sidegade eller landsbygade, udgør samfærdsel normal ikke noget problem. Letbanen optræder her som en bus.

Højbane og tunnel

Skulle forholdene tale for det, kan letbanen, som det kendes fra den københavnske minimetro, føres på højbane eller i tunnel. Det kan f.eks. være i forbindelse med passage af andre trafikanlæg, hvor letbanen ikke vil kunne køre. På højbane eller i tunnel, vil letbanen køre uafhængig af anden trafik, og kan dermed opnå maksimalhastighed.

Jernbane

Endelig kan letbaner også køre på eksisterende jernbaner hvis det ønskes, men vognene skal være udrustet til det.

Særlige to-systems letbanevogne kan køre sammen med traditionelle tog på jernbaner. Hermed kan letbanen betjene visse regional- og lokalbaner, nye som gamle og derved fungere som oplandstog.

Der kan også anvendes godsspor, samt genåbne nedlagte banestrækninger. Fordelen herved, er at de nye oplandstog så kan køre direkte ind til bycentrum, uden generende skift. På jernbaner vil letbanen normalt kunne opnå maksimalhastighed.


Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 03.06.07