Letbaner.DK
 
EU anbefaler letbaner
Forside > Hvad er letbaner > EU anbefaler  

EU's Hvidbog

EU Hvidbog anbefaler letbaner

EU udarbejdede i 2001 en hvidbog vedrørende den europæiske transportpolitik frem til 2010 med undertitlen: - De svære valg -


FREMME AF GOD PRAKSIS

Citater fra afsnittet:

"Den trafikale overbelastning udgør sammen med forureningen disse to fænomener hænger nøje sammen en af årsagerne til "det dårlige liv" i byerne. Den voldsomme udvikling i privatbilismen er en af de vigtigste medvirkende faktorer."

Det er derfor nødvendigt at gøre de løsninger, som kan være et alternativ til bilen, mere attraktive både med hensyn til infrastrukturer (metro- og sporvognslinjer, cykelstier, særlige kørebaner til den kollektive transport), men også med hensyn til den tilbudte service (trafikbetjeningens kvalitet, informationer til brugerne).

Den kollektive transport skal være mere komfortabel, hurtigere og mere kvalitetsbetonet for at leve op til borgernes forventninger."

Letbaner med egen bane

"Light rail-transport med egen bane som i dag foretrækkes af mange store og mellemstore byer er et både økonomisk og populært transportmiddel, fordi designerne har været i stand til at give det et helt bevidst futuristisk præg. Byer som Stuttgart, Freiburg, Strasbourg og Nantes har gjort mærkbare fremskridt med hensyn til at skabe bedre balance mellem transportformerne ved at satse på dette transportmiddel. De har således kunnet bremse privatbilismen ved at investere i transportformer, som ikke benytter vejnettet."

Læs hele afsnittet: FREMME AF GOD PRAKSIS.


RATIONALISERING AF TRANSPORTEN I BYERNE

Citater fra afsnittet:

"Når erhvervsaktiviteter og boliger flyttes uden for centrum, kan det i visse tilfælde være ledsaget af en omfattende udbygning af infrastrukturen og den offentlige trafikbetjening, men fordi der mangler en overordnet strategi, der omfatter både byplanlægningspolitik og transportpolitik, er bilen næsten overalt det foretrukne befordringsmiddel. (...)

I disse områder, hvor mobilitetsbehovene er vanskeligere at afdække og imødekomme, er den kollektive transport, således som den er udformet i dag, ikke tilstrækkeligt fleksibel."

"Transporten i byområderne er (således) årsagen til 40% af emissionerne af de kulstofholdige luftarter, som er ansvarlige for klimaændringen, ud over de øvrige forurenende stoffer, hvis helbredsmæssige konsekvenser for indbyggerne i byerne er stærkt bekymrende, navnlig kvælstofilter, som er ansvarlige for højdepunkterne i ozonkoncentrationen, og småpartikler i luften, for hvilke der ikke er fastsat grænseværdier."

Om et påtrængende problem

"Det største problem (, der) er mere påtrængende, end man umiddelbart tror er at få kontrol med trafikudviklingen og især kontrol med privatbilismens rolle i de store bymæssige bebyggelser. Uanset hvordan man angriber problemet (forurening, trafikal overbelastning, mangel på infrastruktur), må samfundet se i øjnene, at privatbilismen må begrænses. Alternativet er at fremme rene køretøjer og udvikle kollektiv transport af den fornødne kvalitet."

Læs hele afsnittet:
RATIONALISERING AF TRANSPORTEN I BYERNE.

/kilde: EU-HVIDBOG, EU-KOMMISSIONEN,
Bruxelles d. 19.09.01


Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
 

 

 
"Det største problem, der er mere påtræn-gende, end man umid-delbart tror er, at få kontrol med trafikud-viklingen og især kontrol med privatbilismens rolle i de store bymæs-sige bebyggelser."

 

 
"Light rail-transport med egen bane som i dag foretrækkes af mange store og mel-lemstore byer er et både økonomisk og po-pulært transportmiddel"

 

HVIDBOG 2001
"De svære valg"

(Pdf, 1 Mb) 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 10.08.07